ADORACJA w intencji POKOJU przed Tym, który wszystko może o każdej porze dnia i nocy we wszystkich miastach Polski i świata przyłącz się. nie czekaj

PRAY for PEACE in Almighty's presence through day and night all over the world join to adore Him. don't hesitate

adorator

W czasie niepokoju chcemy modlić się o POKÓJ na całym świecie. Za kraje, w których trwają konflikty i za chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.
Od niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata aż do Wigilii Bożego Narodzenia będziemy trwać w adoracji Pana Jezusa.

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
(Dn 7,14)

Chcemy spotykać się z Nim żywym i prawdziwym, w Jego uwielbieniu. 
On wszystko ogarnia i wszystko może.
Módlmy się. Nieustannie.

In days of unrest, we want to pray for PEACE for the entire word. For countries afflicted by conflicts and for Christians persecuted for their faith in Jesus Christ. From Sunday of Christ the King to Christmas Eve we will keep adoring the Lord Jesus.

He received dominion, splendor, and kingship; all nations, peoples and tongues will serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not pass away, his kingship, one that shall not be destroyed.
(Dn 7:14)

We want to see Him live and authentic, in the worship of Him.
He embraces everything, He can do everything.
Let’s pray. Ceaselessly.

Aby przyłączyć się do adoracji w intencji pokoju, wybierz godzinę oraz wpisz swoje imię i miasto.
To join the adoration for peace, choose hour and sign your name and city.

W czasie niepokoju chcemy modlić się o POKÓJ na całym świecie. Za kraje, w których trwają konflikty i za chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.

Od niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata aż do Wigilii Bożego Narodzenia będziemy trwać w adoracji Pana Jezusa.

„Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.”

(Dn 7,14)

Chcemy spotykać się z Nim żywym i prawdziwym, w Jego uwielbieniu. On wszystko ogarnia i wszystko może.

Módlmy się. Nieustannie.

Organizator:

Akcję wspierają:

www.fundacjamalak.pl

biuro@fundacjamalak.pl